Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden NL
Algemene voorwaarden ENG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN UNISCAPE B.V.

Versie 2022

UNISCAPE B.V. (UNISCAPE), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2719 EK) Zoetermeer, op het adres Louis Braillelaan 80, ingeschreven bij het handelsregister onder KvK-nummer: 59444797 gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nummer: 32/2022.

1.              Toepasselijkheid

1.1.         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van Diensten en/of Producten van welke aard en onder welke benaming dan ook door UNISCAPE aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2.         Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover (i) Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of (ii) een wijziging door Partijen werd aanvaard doordat Opdrachtgever UNISCAPE feitelijk in staat heeft gesteld een (de gewijzigde en/of aangevulde) Overeenkomst uit te voeren en UNISCAPE met uitvoering is aangevangen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Indien specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.

1.3.         Indien en voor zover UNISCAPE producten afkomstig van een toeleverancier aan Opdrachtgever levert en daarop voorwaarden van die toeleverancier van toepassing zijn waarin één of meerdere (garantie)bepalingen zijn opgenomen die beperkter zijn dan deze Voorwaarden, zullen die bepalingen in aanvulling op en met (gedeeltelijke) uitsluiting van deze Voorwaarden (eveneens) van toepassing zijn in de verhouding tussen UNISCAPE en Opdrachtgever.

1.4.         Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. UNISCAPE en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen

1.5.         Voorwaarden van Opdrachtgever onder welke benaming en/of vorm dan ook, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en UNISCAPE en worden door UNISCAPE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.              Definities

2.1.         In deze Voorwaarden zal onder de volgende met een beginkapitaal aangegeven begrippen het volgende worden verstaan:

Aansluiting: de manier(en) waarop de Opdrachtgever wordt aangesloten (fysiek, elektronisch en/of op andere wijze) op de dienstverlening van UNISCAPE of het Netwerk.

Aansluitpunt: het punt waar de Opdrachtgever danwel de Gebruiker toegang krijgt tot de dienstverlening van UNISCAPE of het Netwerk.

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijlagen: de bijlagen bij de Overeenkomst die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst en welke van tijd tot tijd door UNISCAPE kunnen worden gewijzigd.

Demarcatiepunt: het punt waarop de dienstverlening van UNISCAPE overgaat van (i) Projectgebonden Infrastructuur beheerd door UNISCAPE naar infrastructuur beheerd door Opdrachtgever danwel (ii) – indien de Opdrachtgever een Gebouweigenaar is – van infrastructuur beheerd door UNISCAPE en/of derden naar de Projectgebonden Infrastructuur. Dit punt is het scheidingsvlak tussen de verantwoordelijkheid van UNISCAPE en Opdrachtgever.

Dienst(en): op basis van de Overeenkomst door UNISCAPE aan Opdrachtgever te leveren diensten en/of goederen.

Diensten-en Productspecificatie: de beschrijving van de technische en/of functionele kenmerken van de Diensten en/of Producten van UNISCAPE.

Fair Use Policy: de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens UNISCAPE worden verstrekt bij de levering van Diensten en/of de voorwaarden zoals die omschreven zijn in de Overeenkomst of deze Voorwaarden. Ter zake dit laatste wordt onder meer verwezen naar artikel 9.

Gebouw: het bedrijfsverzamelgebouw, kantoorpand of ieder ander gebouw waar UNISCAPE (een deel van) de Diensten levert.

Gebouweigenaar: de juridische eigenaar van het Gebouw of een derde die namens deze eigenaar rechtsgeldig kan optreden.

Gebruiker: de (rechts)persoon die (in)direct gebruik maakt van de Diensten en/of Producten geleverd door UNISCAPE.

IE-rechten: rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) ontwikkelingen, concepten, uitvindingen, auteursrechten, octrooirechten, databankrechten, software (en de daarvan deel uitmakende modules en componenten).

Kantooruren: de uren tussen 08:30 en 17:30 tijdens Werkdagen.

Mededeling: een kennisgeving aan UNISCAPE verzonden naar het postadres van UNISCAPE ter kennisgeving van de directie of naar het e-mailadres directie@uniscape.nl

MER: Main Equipment Room of centrale serverruimte van een Gebouw. Het is een afsluitbare en beveiligde serverruimte met een functie voor het hele Gebouw. In deze ruimte bevindt zich de meest essentiële netwerk infrastructuur.

Nummerbehoud: het behoud van het telefoonnummer door Opdrachtgever bij verandering van aanbieder van Telecommunicatiediensten.

Netwerk: het communicatienetwerk van UNISCAPE of één van haar toeleveranciers.

Opdrachtgever: iedere Partij waarmee UNISCAPE een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: een overeenkomst – inclusief de eventuele Bijlagen – die tussen UNISCAPE en Opdrachtgever wordt gesloten alsmede daarop in overeenstemming met deze Voorwaarden overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen.

Partij(en): Uniscape en Opdrachtgever gezamenlijk dan wel ieder van hun afzonderlijk

Persoonsgegevens: de persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 sub 1 AVG.

Producten: de door of namens UNISCAPE krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren apparatuur, programmatuur of andere zaken.

Programmatuur: alle voor een computer leesbare programmacodes en instructies – software – die door UNISCAPE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd.

Projectgebonden Infrastructuur: alle bekabeling en infrastructuur aanwezig in de algemene ruimtes (MER, SER, verticale en horizontale doorvoerpunten) van het Gebouw en welke  in het kader van de Overeenkomst door UNISCAPE wordt aangelegd.

SER: Secondary Equipment Room. Een plaats in een Gebouw waar, behalve in de MER, eveneens (netwerk)apparatuur of infrastructuur geplaatst kan zijn en die derhalve een Demarcatiepunt kan zijn. Een SER hoeft niet een specifieke ruimte te zijn en kan zich in beginsel overal in het Gebouw bevinden. De MER en eventueel aanwezige SER of SER’s staan met elkaar in verbinding, optisch en/of elektrisch.

SLA: eventuele afspraken betreffende een serviceniveau zoals vastgelegd in een Service Level Agreement.

Werkdagen: alle kalenderdagen van maandag t/m vrijdag, behoudens algemeen erkende feestdagen.

3.              Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1.         Alle aanbiedingen door UNISCAPE gedaan zijn tien (10) Werkdagen geldig en geheel vrijblijvend. UNISCAPE behoudt zich het recht voor een door haar gedaan aanbod na verloop van voornoemde termijn te herroepen, indien en voor zover het aanbod door Opdrachtgever niet binnen de termijn werd aanvaard.

3.2.         De Overeenkomst – alsmede een wijziging daarop – komt tot stand i) door schriftelijke (of elektronische) aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van UNISCAPE, ii) door ontvangst van de schriftelijke (of elektronische) bevestiging van UNISCAPE dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd of iii) wanneer Opdrachtgever UNISCAPE feitelijk in staat stelt de Dienst te leveren.

3.3.         Als Opdrachtgever bij aanvaarding afwijkt van het door UNISCAPE gedane aanbod, wordt dit aangemerkt als een uitnodiging aan UNISCAPE tot het doen van een nieuw aanbod. Artikel 6:225 lid 2 BW is uitgesloten.

4.              Prijzen en facturatie

4.1.         Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan UNISCAPE een vergoeding voor de Diensten en Producten volgens de geldende tarieven van UNISCAPE. De tarieven zijn weergegeven in Euro’s en steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2.         De met Opdrachtgever overeengekomen tarieven (periodiek en/of eenmalig) worden jaarlijks – met ingang van 1 januari van ieder kalenderjaar – zonder nadere aankondiging verhoogd met 2%. Daarnaast is UNISCAPE te allen tijde gerechtigd haar tarieven zonder nadere aankondiging aan te passen indien sprake is van prijsverhogingen door overheidsmaatregelen of aantoonbare wijzigingen in de (inkoop)prijzen en/of de geldmarkt. Voornoemde tariefwijzigingen geven Opdrachtgever nimmer het recht om de Overeenkomst (schadeloos) te beëindigen. Iedere overige wijziging van het toepasselijke tarief wordt door UNISCAPE tenminste één (1) maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk aangekondigd. Opdrachtgever heeft in het laatste geval het recht om de Overeenkomst met ingang van de tariefswijziging te beëindigen zonder enig recht op (schade)vergoeding.

4.3.         UNISCAPE brengt de door haar aan Opdrachtgever in rekening te brengen bedragen als volgt in rekening:

a)       eenmalig verschuldigde bedragen worden – naar keuze van UNISCAPE – voorafgaand aan, gelijktijdig met of na leverdatum gefactureerd. UNISCAPE is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;

b)       gebruikskosten en/of op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

4.4.         UNISCAPE vangt aan met het factureren van de overeengekomen periodieke tarieven per de datum van de indienststelling van de Dienst. Indien de Dienst op de ingangsdatum niet beschikbaar is door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, is UNISCAPE – mits de datum waarop indienststelling zou hebben plaatsgevonden indien die omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan is verstreken – gerechtigd om facturatie op het door haar gewenste moment aan te vangen.

4.5.         Bij facturatie zal UNISCAPE de door Opdrachtgever in de Overeenkomst kenbaar gemaakte facturatiegegevens gebruiken c.q. vermelden. Opdrachtgever verstrekt UNISCAPE uit eigen beweging de facturatiegegevens die nodig zijn voor haar administratieve afhandeling van facturen van UNISCAPE. Het ontbreken van administratieve nummers van Opdrachtgever verandert niets aan verplichtingen van Opdrachtgever tot betaling van de facturen van UNISCAPE.

4.6.         Tarieven voor arbeid worden als volgt verhoogd: (i) op Werkdagen buiten Kantooruren met 50%, (ii) op dagen anders dan Werkdagen binnen Kantooruren met 100% en (iii) op dagen anders dan Werkdagen buiten Kantooruren met 150%.

5.              Meerwerk

5.1.         Indien UNISCAPE op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die (i) buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen en/of (ii) gedurende de looptijd van de Overeenkomst moeten worden geleverd c.q. verricht op een ander Aansluitpunt, is sprake van meerwerk. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van de Dienst kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot meerwerk leiden. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk (i) het overeengekomen of verwachte tijdstip van oplevering van de Dienst kan wijzigen of de Dienst tijdelijk kan worden onderbroken, (ii) de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en UNISCAPE kunnen worden beïnvloed en (iii) de overeengekomen tarieven kunnen wijzigen.

5.2.         Van meerwerk kan ook sprake zijn wanneer het voor de levering en/of de voortzetting van de Dienst noodzakelijk is dat door UNISCAPE nadere werkzaamheden worden verricht. Hiervan is onder meer sprake in geval van een inpandige verplaatsing van het Demarcatiepunt, verhuizing van de aansluiting naar een ander adres, werkzaamheden buiten de scope van de Overeenkomst (daaronder begrepen de bijbehorende SLA), en/of herconfiguratie van de Diensten.

5.3.         UNISCAPE brengt aan Opdrachtgever voor meerwerk de gebruikelijke tarieven van UNISCAPE of – indien een vast tarief is overeengekomen – een vast tarief in rekening. UNISCAPE kan verlangen dat voor het meerwerk een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.              Betaling

6.1.         Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Een beroep op korting, verrekening of opschorting door Opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2.         Met betrekking tot de door UNISCAPE verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van UNISCAPE volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs. Bezwaren tegen gefactureerde bedragen dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn via een Mededeling aan UNISCAPE kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen Partijen komt vast te staan.

6.3.         UNISCAPE is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering – al dan niet opeisbaar – die UNISCAPE op enig tijdstip voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.

6.4.         Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een cumulatieve contractuele boeterente van 2% per maand verschuldigd.

6.5.         Telkens wanneer Opdrachtgever in verzuim is met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt en de Overeenkomst om die reden beëindigd wordt, heeft UNISCAPE – onverminderd haar andere rechten uit de Overeenkomst – het recht om:

a)       de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden – voor zover de wet dit toelaat – onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan UNISCAPE verschuldigde bedragen heeft voldaan;

b)       haar medewerking aan de overgang van Diensten naar een andere leverancier op te schorten of daaraan voorwaarden te verbinden (waaronder volledige betaling en/of zekerheidstelling);     

6.6.         Alle aan of in opdracht van Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van UNISCAPE totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan UNISCAPE verschuldigd is op grond van enige Overeenkomst, volledig aan UNISCAPE zijn voldaan. Opdrachtgever dient UNISCAPE onverwijld in te lichten als beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de Producten of Projectgebonden Infrastructuur of anderszins eigendomsrechten van UNISCAPE of van door haar ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van Producten bij UNISCAPE berust, is UNISCAPE gerechtigd de Producten bij Opdrachtgever terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient UNISCAPE toegang te verlenen tot alle locaties en plaatsen waar de zaken en/of Producten zich bevinden.

7.              Hoofdelijkheid en aanvullende zekerheid

7.1.         Indien bij een Overeenkomst meerdere Opdrachtgevers betrokken zijn, is ieder van die Opdrachtgevers jegens UNISCAPE hoofdelijk verbonden voor nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

7.2.         Als er – naar het oordeel van UNISCAPE – gerede twijfel bestaat of Opdrachtgever aan haar betalingsverplichting zal kunnen (blijven) voldoen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van UNISCAPE (aanvullende) zekerheid te stellen in de door UNISCAPE gewenste vorm, daaronder begrepen een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of elke andere vorm van zekerheid. Zolang Opdrachtgever aan deze verplichting niet heeft voldaan, is UNISCAPE gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten. Indien Opdrachtgever de gewenste zekerheid niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek heeft verstrekt, is Opdrachtgever in verzuim. UNISCAPE is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is en zonder dat de verder aan haar toekomende rechten komen te vervallen.

7.3.         Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal in ieder geval gelijk zijn aan het bedrag dat Opdrachtgever over een periode van zes (6) maanden aan UNISCAPE verschuldigd zal zijn ter zake van de overeengekomen Diensten en/of Producten. Over de gestelde zekerheid zal door UNISCAPE geen rente worden vergoed.

8.              Diensten- en Productspecificatie

8.1.         UNISCAPE zal de Diensten en Producten leveren in overeenstemming met de Overeenkomst, al dan niet nader gespecificeerd door middel van een Diensten- en Productspecificatie.

8.2.         UNISCAPE is te allen tijde gerechtigd de (technische eigenschappen van) Diensten en Producten te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Diensten en Producten te vervangen om te (blijven) voldoen aan: (i) bij of krachtens de wet gestelde regels, (ii) de eisen van de tijd en de stand van de techniek en/of (iii) indien de voorzetting van de (ongewijzigde) levering van Diensten en/of Producten in redelijkheid (waaronder begrepen doch niet beperkt bedrijfseconomische redenen) niet meer van UNISCAPE kan worden verlangd.

8.3.         UNISCAPE spant zich in wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Als een wijziging materiële financiële consequenties heeft voor Opdrachtgever, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één (1) maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel later als redelijkerwijs mogelijk is. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst binnen acht (8) dagen na bekendmaking van de wijziging op te zeggen per de datum waarop de betreffende wijziging in werking treedt. Voornoemd recht heeft Opdrachtgever uitdrukkelijk niet voor zover de wijziging geen materiële financiële consequenties met zich brengt.

8.4.         UNISCAPE is nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of schade van Opdrachtgever die voortvloeien uit een wijziging en/of het om die reden door Opdrachtgever beëindigen van de Overeenkomst.

8.5.         Voor zover een wijziging als bedoeld in lid 3 van dit artikel betrekking heeft op een Openbare Elektronische Communicatiedienst als bedoeld in de Telecommunicatiewet, geldt het bepaalde in artikel 7.2 Telecommunicatiewet slechts voor zover dwingendrechtelijk van toepassing.

9.              Fair Use Policy

9.1.         Voor wat betreft de kwantiteit en intensiteit van het gebruik behoudt UNISCAPE zicht het recht voor om bij excessief gebruik de Diensten en haar prijzen aan te passen wanneer dit gebruik in sterke mate afwijkt van hetgeen UNISCAPE op grond van het algemeen maatschappelijk gebruikelijke of aangekondigde gebruik mocht verwachten. Voorts houdt UNISCAPE zich het recht voor het gebruik te beperken tot het aangekondigde gebruik. Een en ander leidt nimmer tot opzegbaarheid aan de zijde van Opdrachtgever.

9.2.         Voor wat betreft de inhoud van het gebruik behoudt UNISCAPE zich het recht voor de Diensten op te schorten indien blijkt dat het gebruik afwijkt van wat op grond van de wet en goede zeden te verwachten is. Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van onrechtmatige content of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen aanvaarde fatsoensnormen (waaronder de Netiquette), de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

a)       spamming: het ongevraagd (veelvuldig/meermaals) verzenden van e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met eenzelfde inhoud;

b)       het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

c)       het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;

d)       (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

e)       hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

10.           Uitvoering Diensten

10.1.      UNISCAPE zal zich inspannen de Dienst met zorg uit te voeren. Alle Diensten van UNISCAPE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. UNISCAPE garandeert dan ook geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten en staat er niet voor in dat de Dienst(en) en/of Product(en) bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij en voor zover in de Overeenkomst (i) uitdrukkelijk een resultaat door UNISCAPE wordt toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven en/of (ii) de gebruiksdoeleinden duidelijk zijn gespecificeerd en de bruikbaarheid van de Dienst(en) voor dat gebruiksdoeleind zonder voorbehoud en expliciet door UNISCAPE wordt gegarandeerd.

10.2.      UNISCAPE is niet gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van UNISCAPE.

11.           Beheerder

11.1.      Opdrachtgever heeft het recht een beheerder aan te wijzen die voor UNISCAPE als eerste aanspreekpunt voor praktische zaken aangaande de Dienst te gelden heeft en met wie door UNISCAPE bij het uitvoeren van de Dienst overleg wordt gezocht. Bij een wisseling van beheerder zal Opdrachtgever UNISCAPE per omgaande in kennis stellen van de gewijzigde (contact)gegevens.

12.           Medewerkings- en Informatieverplichtingen Opdrachtgever

12.1.      Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door UNISCAPE gewenste en voor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door UNISCAPE mogelijk te maken draagt Opdrachtgever, zonder dat ter zake aanspraak op enige vergoeding bestaat, er in ieder geval voor zorg dat:

a)       UNISCAPE tijdig beschikt over alle gegevens of inlichtingen, waarvan UNISCAPE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever zal UNISCAPE gedurende de looptijd van de Overeenkomst voorts tijdig informeren over wijzigingen in de organisatie van Opdrachtgever en de informatiesystemen dan wel andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op de wijze van uitvoering van de Overeenkomst door UNISCAPE;

b)       de omgeving waarin de Dienst en/of het Product wordt toegepast, voldoet aan de door UNISCAPE gespecificeerde (mogelijk in een Diensten- en Productiespecificatie) of in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke vereisten, onder meer betreffende de veiligheid, toegangscontrole, temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen;

c)       door derden uit te voeren werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen c.q. leveren van de Dienst en/of het Product, zoals bouwkundige werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht;

d)       voor zover UNISCAPE bij het aanleggen van de Projectgebonden Infrastructuur of anderszins de medewerking nodig heeft van derden – zoals bijvoorbeeld de beheerder, een ICT beheerder of een Gebouweigenaar – deze medewerking op redelijke gronden zal worden verleend. Voor zover er in het kader van deze medewerking additionele kosten gemaakt moeten worden is UNISCAPE gerechtigd deze door te belasten aan Opdrachtgever. Voor zover het verkrijgen van medewerking van deze derden leidt tot vertraging in het kader van de oplevering accepteert Opdrachtgever dat dit buiten UNISCAPE haar invloedsfeer ligt.

12.2.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan UNISCAPE verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. UNISCAPE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat UNISCAPE is uitgegaan van onjuist- en/of onvolledigheden van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties en/of materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies.

12.3.      Indien Opdrachtgever in verband met de Diensten en Producten van UNISCAPE faciliteiten van derden ter beschikking stelt, waaronder begrepen doch niet beperkt internettoegang, programmatuur en/of apparatuur, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties, goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke UNISCAPE nodig mocht hebben. Opdrachtgever is bovendien verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid van deze faciliteiten. UNISCAPE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet, grove schuld of een ernstig te verwijten gedraging van UNISCAPE of de voor haar werkzame personen behorende tot haar management.

13.           Levering en termijnen

13.1.      UNISCAPE spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door UNISCAPE genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden UNISCAPE niet en hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van en/of bij Opdrachtgever en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten en/of Producten. Termijnen kunnen onder meer worden beïnvloed door (i) het ontbreken van een Demarcatiepunt en (ii) het uitblijven van toestemming van bevoegde autoriteiten, de Gebouweigenaar (met betrekking tot toegang tot een Gebouw en/of huurdersdelen), de grondeigenaar (in geval van graafwerkzaamheden) of (iii) omstandigheden die liggen bij toeleveranciers (van infrastructuur). Dergelijke omstandigheden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.2.      Voor zover Partijen wel expliciet een fatale termijn zijn overeengekomen (en voorzienbaar is dat deze termijn zal worden overschreden), zullen Partijen in overleg treden om de gevolgen van overschrijding voor de verdere planning te bespreken. In alle gevallen geldt dat UNISCAPE niet eerder in verzuim is dan na ontvangst van een Mededeling, waarbij Opdrachtgever UNISCAPE een redelijke termijn van ten minste veertien (14) dagen dient te stellen onder opgave van een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. Het staat UNISCAPE vrij in deze periode alsnog te leveren zonder dat UNISCAPE gehouden is tot enige (schade)vergoeding.

13.3.      Een termijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan UNISCAPE ter beschikking heeft gesteld. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens of inlichtingen niet tijdig aan UNISCAPE zijn verstrekt, heeft UNISCAPE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven van UNISCAPE aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

13.4.      Slechts indien Partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen, zal UNISCAPE de Producten (laten) aansluiten, installeren, configureren en/of onderhouden. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van Producten door UNISCAPE, is het uitvoeren van dataconversie en onderhoud niet inbegrepen.

14.           Projectgebonden Infrastructuur

14.1.      Alle Projectgebonden Infrastructuur die UNISCAPE aanlegt of doet aanleggen in het kader van de levering van haar Diensten – los van de vraag of zij hier aansluitkosten voor in rekening brengt – is en blijft eigendom van UNISCAPE. UNISCAPE is van oordeel dat de aangelegde Projectgebonden Infrastructuur valt onder de reikwijdte van de Telecommunicatiewet en de daarin opgenomen goederenrechtelijke werking terzake de aanleg van (inpandige) netwerken van toepassing is. In aanvulling daarop geldt het volgende.

14.2.      De Projectgebonden Infrastructuur blijft te allen tijde eigendom van UNISCAPE. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van een Overeenkomst slechts een gebruiksrecht ten aanzien van (delen van) de Projectgebonden Infrastructuur.

14.3.      UNISCAPE kan in het kader van de levering van haar Diensten Projectgebonden Infrastructuur aanleggen of gebruik maken van de reeds aanwezige infrastructuur. UNISCAPE draagt – ook als zij daarvan gebruik maakt voor de levering van Diensten – nimmer de verantwoordelijkheid voor en/of het risico van infrastructuur die niet door UNISCAPE is aangelegd.

14.4.      Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen (of in te staan) dat de Projectgebonden Infrastructuur op een geschikte locatie kan worden geplaatst. Opdrachtgever verleent (of draagt ervoor zorg dat) UNISCAPE uiterlijk 48 uur nadat Uniscape daartoe schriftelijk per e-mail heeft verzocht, toegang krijgt tot de Projectgebonden Infrastructuur en de ruimte(s) waar deze zich bevindt ten behoeve van de door UNISCAPE te leveren Diensten, onderhoud van de Projectgebonden Infrastructuur en storingen. UNISCAPE zal Opdrachtgever en/of de Gebouweigenaar tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip waarop en de persoon waardoor deze werkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens in spoedeisende gevallen.

14.5.      Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in de Projectgebonden Infrastructuur aan te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of in de Projectgebonden Infrastructuur geïmplementeerde programmatuur) of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan UNISCAPE te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van UNISCAPE. Opdrachtgever zal op de Projectgebonden Infrastructuur aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

14.6.      UNISCAPE is gerechtigd om (delen van) de Projectgebonden Infrastructuur in te zetten voor derden, te verwijderen, hier aanpassingen in aan te brengen of deze, wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd, geheel of gedeeltelijk te verwijderen of Opdrachtgever te verplichten deze op Opdrachtgever haar kosten en risico, en onder instructie van UNISCAPE te (doen) verwijderen en aan UNISCAPE te retourneren. Opdrachtgever staat ervoor in dat UNISCAPE na beëindiging van de Overeenkomst op haar eerste verzoek de gelegenheid krijgt tot verwijdering van de Projectgebonden Infrastructuur.

15.           Risico-overgang

15.1.      Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt Opdrachtgever het risico voor tenietgaan, verlies, ongeoorloofd gebruik, diefstal of beschadiging van (i) Producten en/of Diensten, (ii) Projectgebonden Infrastructuur en (iii) alle andere zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden door UNISCAPE, vanaf het moment waarop deze door UNISCAPE zijn aangebracht of geplaatst op een locatie van Opdrachtgever, dan wel anderszins aan Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

16.           Resell van Diensten

16.1.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten door te leveren (‘resell’), tenzij uit de aard van een Dienst blijkt dat deze bedoeld is voor resell en/of voor zover de Overeenkomst (mede) expliciet ziet op de resell van Diensten. Indien resellen is toegestaan, zijn de overige bepalingen van dit artikel van toepassing.

16.2.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, handelt Opdrachtgever in het geval van resell in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om voor of namens Uniscape overeenkomsten te sluiten dan wel de indruk te wekken dat hij als agent of vertegenwoordiger van Uniscape optreedt. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot resell in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Opdrachtgever en zonder de naam van Uniscape als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken.

16.3.      Opdrachtgever is in het geval van resell zelf verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning omtrent de door haar geleverde diensten aan haar afnemers.

16.4.      Opdrachtgever dient aan haar afnemers tenminste dezelfde verplichtingen op te leggen als die Uniscape hanteert met betrekking tot de Diensten. Uniscape kan verlangen dat Opdrachtgever hiervan bewijs overlegt. Uniscape mag ook bij overtredingen van deze Voorwaarden door die afnemer onverkort optreden.

16.5.      Uniscape zal primair via Opdrachtgever contact zoeken met afnemers van Opdrachtgever. In spoedeisende gevallen, zoals bij (dreigende)schade of overlast voor derden door activiteiten van de betreffende afnemer, heeft Uniscape echter het recht om direct contact op te nemen.

16.6.      Opdrachtgever is jegens Uniscape te allen tijde volledig aansprakelijk voor hetgeen haar afnemers doen of nalaten via de door Uniscape geleverde Diensten. Opdrachtgever zal Uniscape vrijwaren voor eventuele claims van derden in dit kader.

16.7.      Het niet of niet-tijdig betalen van afnemers aan Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Uniscape.

17.           Beheer door Opdrachtgever

17.1.      Tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer van de door UNISCAPE geleverde Diensten en Producten en de wijze waarop de resultaten van de Diensten en Producten worden ingezet. Opdrachtgever zal zelf de benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

18.           Onderhoud en storingen

18.1.      UNISCAPE spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Daarnaast geldt dat – bijvoorbeeld wanneer de Dienst gebruik maakt van een draadloze netwerktechniek, xDSL of DOCSIS – de mogelijkheden om een verbinding tot stand te brengen en de kwaliteit en eigenschappen daarvan niet altijd en overal (even) goed zijn. Aansprakelijkheid voor storingen bestaat alleen binnen de grenzen van deze Voorwaarden.

18.2.      Als een storing optreedt in de aan Opdrachtgever geleverde Dienst dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan UNISCAPE door te geven met een duidelijke omschrijving van de storing, de gebruikte zaken, hard- en software en de gevolgen die Opdrachtgever van de storing ondervindt. Nadat Opdrachtgever de storing aan UNISCAPE heeft doorgegeven, onderzoekt en/of verhelpt UNISCAPE de storing conform de SLA – of bij gebreke van een SLA – zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en/of treft zij een alternatieve voorziening.

18.3.      De kosten van storingsonderzoek, alternatieve voorzieningen en herstel komen in beginsel voor rekening van UNISCAPE. Deze kosten kunnen echter aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing een gevolg is van:

a)       tekortschieten door Opdrachtgever;

b)       oneigenlijk gebruik van de geleverde Dienst en/of beschikbaar gestelde Producten door Opdrachtgever dan wel de Gebruiker;

c)       overschrijding van de capaciteit waarop de installatie en/of Dienst is ingericht; en/of

d)       niet goed functionerende infrastructuur, tenzij de storing het gevolg is van Projectgebonden Infrastructuur die werd aangelegd door UNISCAPE.

18.4.      Als de storing een gevolg is van één of meer van de in lid 3 genoemde situaties en zich uitstrekt tot:

a)       aan derden ter beschikking gestelde Demarcatiepunten;

b)       andere dienstverlening door UNISCAPE; en/of

c)       door UNISCAPE ingeschakelde derden,

dan mag UNISCAPE ook de daardoor veroorzaakte kosten en schade bij Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij deze niet in redelijkheid aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

18.5.      Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor schade die UNISCAPE lijdt als gevolg van verstoring van de Diensten van UNISCAPE voor zover deze schade het gevolg is van één of meer van de in lid 3 onder sub (a) of sub (b) genoemde situaties.

18.6.      UNISCAPE en/of haar toeleveranciers mogen de aan Opdrachtgever geleverde Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik beperken, bijvoorbeeld voor onderhoud. UNISCAPE stelt Opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk en – indien mogelijk – op voorhand op de hoogte. Opdrachtgever kan eventuele door haar geleden schade als gevolg van storingen nimmer op UNISCAPE en/of haar toeleveranciers verhalen, anders dan op grond van de compensatieregeling bij storingen langer dan 12 uur die voorziet in een vergoeding van minimaal 1/30e deel van de maandelijkse vaste vergoeding met een minimale vergoeding van € 1,-.

19.           Service en Back-up

19.1.      Eventuele afspraken betreffende service en onderhoud op Diensten en/of Producten worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal UNISCAPE steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

19.2.      Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van de Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door UNISCAPE aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van UNISCAPE zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door UNISCAPE gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

20.           Productgaranties

20.1.      Indien UNISCAPE Producten heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan geldt artikel 1.3 van deze Voorwaarden. In andere gevallen geldt een garantieperiode van één (1) jaar voor nieuwe Producten en drie (3) maanden voor gebruikte (refurbished) Producten, steeds ingaande op de datum van aflevering. De garantie op Producten omvat kosteloze reparatie dan wel – naar keuze van UNISCAPE – vervanging van (onderdelen van) Producten in geval van materiaal- en/of fabricagefouten door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke Producten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.

20.2.      De garantie vervalt indien:

a)       reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan Producten zijn verricht door anderen dan UNISCAPE zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UNISCAPE;

b)       Producten naar het oordeel van UNISCAPE zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;

c)       typenummers, serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

d)       door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;

e)       defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) Producten;

f)        defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities zoals bedoeld in artikel 12.1;

g)       defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;

h)       de garantieverzegeling van Producten, voor zover aanwezig, is verbroken.

20.3.      De garantiewerkzaamheden worden binnen Nederland verricht op een door UNISCAPE aan te geven adres of – naar keuze van UNISCAPE – op het afleveradres. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, drie (3) maanden bedraagt.

21.           IE-rechten

21.1.      De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van IE-rechten die in het kader van de Overeenkomst door UNISCAPE worden gebruikt. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om eventuele programmatuur en eventuele gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover een en ander noodzakelijk is om van de Dienst gebruik te kunnen maken. De gebruiksrechten worden gegeven voor de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan).

21.2.      Zodra de Overeenkomst (tussentijds) eindigt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek de door UNISCAPE ter beschikking gestelde programmatuur, Projectgebonden Infrastructuur en/of andere materialen waarop de IE-rechten of eigendomsrechten bij UNISCAPE c.q. haar toeleveranciers berusten, aan UNISCAPE retourneren.

22.           Beveiliging, Privacy en gegevensverwerking

22.1.      UNISCAPE spant zich in om een adequate beveiliging van de Diensten te realiseren tot aan het Demarcatiepunt. Voor het overige draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en het risico voor adequate beveiliging van zijn eigen systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie.

22.2.      Voor het verwerken van Persoonsgegevens geldt het bepaalde in de hiernavolgende leden, behoudens voor zover in een separate verwerkersovereenkomst anders is overeengekomen.

22.3.      UNISCAPE zal enkel op schriftelijke instructie van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van UNISCAPE. UNISCAPE behandelt alle door haar ontvangen Persoonsgegevens met vertrouwelijkheid en conform het bepaalde in Art. 28 van de AVG.

22.4.      De Persoonsgegevens betreffen zowel account- als verkeersgegevens of andere in de Overeenkomst vastgelegde soorten Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor UNISCAPE en worden niet aan derden verstrekt, tenzij UNISCAPE hiertoe krachtens de wet of rechtelijke uitspraak verplicht is of wordt.

22.5.      UNISCAPE legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. UNISCAPE aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit het vrijkomen, vernietigen of het anderszins aantasten van de hier bedoelde gegevens.

22.6.      Zonder voorafgaande schriftelijke instructie van Opdrachtgever zal UNISCAPE geen Persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte indien dat land naar het oordeel van UNISCAPE geen passend beschermingsniveau ten aanzien van Persoonsgegevens biedt.

22.7.      Indien door Opdrachtgever middels Diensten van UNISCAPE Persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever UNISCAPE tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de AVG.

22.8.      UNISCAPE is gerechtigd subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

22.9.      UNISCAPE zal op verzoek van Opdrachtgever bijstand verlenen bij het nakomen van diens verplichtingen uit hoofde van de AVG, zoals het uitoefenen door een betrokkene van diens recht op inzage of correctie van Persoonsgegevens

22.10.  UNISCAPE zal op kosten van Opdrachtgever alle informatie aan Opdrachtgever ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om de nakoming van de verplichtingen van UNISCAPE op grond van de AVG en dit artikel aan te tonen en zal daarop betrekking hebbende audits door Opdrachtgever mogelijk maken en daaraan bijdragen.

22.11.  UNISCAPE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de AVG en/of een separaat afgesloten verwerkersovereenkomst, waaronder begrepen door de Autoriteit Persoonsgegevens aan Opdrachtgever opgelegde boetes.

22.12.  Opdrachtgever vrijwaart UNISCAPE tegen aanspraken van derden, waaronder betrokkenen en toezichthouders, in verband met een tekortkoming in de nakoming van de AVG en/of een separaat afgesloten verwerkersovereenkomst en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade.

22.13.  Na het einde van de Overeenkomst zal UNISCAPE de door haar verzamelde en opgeslagen Persoonsgegevens van Opdrachtgever behouden voor een periode van maximaal zes (6) maanden, waarna de gegevens zullen worden vernietigd of op diens verzoek aan Opdrachtgever worden geretourneerd. Voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor Opdrachtgever is UNISCAPE niet aansprakelijk.

23.           Aansprakelijkheid UNISCAPE

23.1.      UNISCAPE zal zorgdragen voor een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering met in de markt gebruikelijke polisvoorwaarden en een dekking van € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. De totale aansprakelijkheid van UNISCAPE wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in de vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden en/of de genoemde verzekering is komen te vervallen, dan is de aansprakelijkheid van UNISCAPE beperkt tot een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis, en nooit meer dan € 10.000,- over de gehele looptijd van de Overeenkomst.

23.2.      Voor vergoeding komt uitsluitend directe schade in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)       schade aan het Product, de Dienst en/of aan gegevensbestanden, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde gevoeligheid voor storingen;

b)       schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever en/of van derden;

c)       kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in het Product en/of de Dienst, aangebracht ter beperking of herstel van schade;

d)       de redelijke kosten van (i) noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere computersystemen, het inhuren van derden of het hanteren van noodprocedures of afwijkende werkwijzen en/of (ii) het noodgedwongen langer operationeel houden van oude systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;

e)       de redelijke kosten van het niet kunnen inzetten (leegloop) van medewerkers, goederen en faciliteiten van Opdrachtgever en de kosten van het niet kunnen inzetten (leegloop) van door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingehuurde derden, voorzover deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn;

f)        de redelijke kosten voor het herstel van de tekortkoming van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden, of alle extra kosten verbonden aan de noodgedwongen vroegtijdige vervanging van de het Product en/of de Dienst door een systeem van een derde;

g)       aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garanties;

23.3.      Iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan schade genoemd in lid 2, waaronder begrepen iedere vorm van gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door UNISCAPE, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband verstaan (herstel van):

a)       gederfde winst en gemiste besparingen;

b)       ongeoorloofde toegang tot en/of verlies van gegevens;

c)       schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel;

d)       aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen; en

e)       verminderde goodwill.

UNISCAPE is voorts nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van eventuele tekortkomingen in de dienstverlening door providers, dienstverleners of derden, waarvan UNISCAPE in het kader van de door haar te leveren Diensten gebruik van maakt.

23.4.      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld en in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan – of in geval van een voortdurende schade – het eerste ontstaan daarvan Mededeling heeft gedaan, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Alle claims en rechtsvorderingen tegen UNISCAPE verjaren c.q. vervallen behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van zes (6) maanden na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet of – in geval van een voortdurende gebeurtenis – zich voor het eerst voordeed c.q. de betreffende verplichting van UNISCAPE opeisbaar wordt.

23.5.      De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van UNISCAPE zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen en laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van UNISCAPE welke in deze Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van UNISCAPE. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan UNISCAPE zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

24.           Aansprakelijkheid Opdrachtgever

24.1.      UNISCAPE is te allen tijde gerechtigd om op de juistheid van de door de Opdrachtgever aangewezen vertegenwoordigers verrichtte (rechts)handelingen te vertrouwen en de Opdrachtgever dient daarvoor jegens UNISCAPE in te staan.

24.2.      Behoudens toestemming van UNISCAPE is het Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven.

24.3.      Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het handelen, doen en nalaten van haar medewerker(s) en Gebruiker(s) op en/of met Netwerken en/of Diensten van UNISCAPE en/of haar toeleveranciers en Opdrachtgever zal haar medewerker(s) en Gebruiker(s) wijzen op toepasselijkheid van deze Voorwaarden en de Fair Use Policy. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van Diensten en Producten, waaronder in het bijzonder wordt begrepen de toegangscodes, door derden.

24.4.      Opdrachtgever vrijwaart UNISCAPE en medewerkers van UNISCAPE voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van door UNISCAPE geleverde Diensten en Producten (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer en in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door UNISCAPE geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen). Opdrachtgever zal aan UNISCAPE alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

25.           Overmacht

25.1.      Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Wanneer de overmachtssituatie langer dan vijfenveertig (45) dagen duurt heeft UNISCAPE het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

25.2.      Voor zover daaronder niet reeds op grond van de wet begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: storingen in de verbindingen met het Netwerk en overige storingen in of onderbreking van telecommunicatieverbindingen of andere telecommunicatievoorzieningen, kabelbreuk, traagheid van verbindingen, uitval van elektriciteit, oorlog(gevaar), terroristische aanslagen, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/ uitblijven van levering aan UNISCAPE (waaronder begrepen brandstof, energie en water), transport moeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van UNISCAPE en andere omstandigheden die buiten de macht van UNISCAPE liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

26.           Vertrouwelijkheid en publicaties

26.1.      Opdrachtgever en UNISCAPE dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Partijen kunnen in aanvulling op het bepaalde in deze Voorwaarden nadere afspraken omtrent vertrouwelijkheid maken in een separate tussen Partijen te sluiten (geheimhoudings)overeenkomst.

26.2.      UNISCAPE is gerechtigd om kenbaar te maken dat Opdrachtgever haar klant is en om de bedrijfsnaam, logo’s en/of handelsnaam van Opdrachtgever te gebruiken voor marketing doeleinden.

27.           Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

27.1.      UNISCAPE is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever (gedeeltelijk) aan een derden over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst en/of de Diensten ter beschikking te stellen en/of over te dragen aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

27.2.      UNISCAPE is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van toeleveranciers en andere derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

28.           Duur en beëindiging van de Overeenkomst

28.1.      De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode. Behalve indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Voorwaarden. Indien een minimale duur is overeengekomen, geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop van de minimale duur en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

28.2.      Nadat de bepaalde tijd waarvoor een Overeenkomst is aangegaan is verstreken, wordt de Overeenkomst steeds met een periode van één maand stilzwijgend verlengd en is de Overeenkomst door alle Partijen opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na verloop van de laatste stilzwijgende verlenging.

28.3.      Opdrachtgever kan een Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang opzeggen door een Mededeling, in geval van:

a)       een tekortkoming in de nakoming van één verplichtingen door UNISCAPE uit hoofde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, welke tekortkoming niet uiterlijk binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn van tenminste vijftien (15) Werkdagen door UNISCAPE is hersteld;

b)       een (aanvraag van) surseance van betaling of een faillissement van UNISCAPE.

28.4.      UNISCAPE kan iedere Overeenkomst met Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang Schriftelijk – in aanvulling op de wettelijke grondslagen voor beëindiging – opzeggen of ontbinden in geval van:

a)       een tekortkoming in de nakoming van één van de verplichtingen door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden;

b)       verkoop of verpanding van de onderneming van Opdrachtgever;

c)       (aanvraag van) het faillissement van Opdrachtgever, (een verzoek tot) toepassing van (voorlopige) surseance van betaling of indien op haar een andere soortgelijke regeling van toepassing is geworden, een en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden en/of onderhandelingen van Opdrachtgever met één of meerdere schuldeisers omtrent de sanering van schulden of een onderhands akkoord;

d)       beslaglegging op de roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;

e)       feitelijke of juridische ontbinding en/of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, de aanmerkelijke wijziging of verplaatsing van bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Opdrachtgever buiten het land waarin Opdrachtgever gevestigd was ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel fusie of splitsing dan wel een besluit tot fusie of splitsing;

28.5.      UNISCAPE is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die UNISCAPE vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

28.6.      Wanneer een Overeenkomst vóór oplevering of vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur door een der Partijen wordt beëindigd om een andere reden dan opgenomen in artikel 28.3, is UNISCAPE voorts gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke door Opdrachtgever verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd. Het totaal hiervan wordt terstond verschuldigd en opeisbaar als afkoopsom.

28.7.      Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan UNISCAPE alle in haar bezit zijnde eigendommen van UNISCAPE betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, onbeschadigd en voor eigen kosten aan UNISCAPE retourneren en geen kopieën behouden. Voorts heeft Opdrachtgever alsdan niet langer het recht op het gebruik van de Diensten, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van UNISCAPE vereist is.

28.8.      Opdrachtgever is na het einde van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor de opzegging van eventuele andere Overeenkomsten op basis waarvan Opdrachtgever (met de beëindigde Overeenkomst) samenhangende Diensten en/of Producten afneemt.

28.9.      Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

29.           Slotbepalingen

29.1.      Alleen Partijen kunnen rechten ontlenen aan en zich beroepen op het bepaalde in de Overeenkomst. Behoudens indien uitdrukkelijk anders is bepaald, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de Overeenkomst en bevat de Overeenkomst geen derden bedingen zoals bedoeld in artikel 6:253 e.v. BW.  

29.2.      Partijen doen hierbij, voor zover rechtens toegestaan, afstand van het recht om (i) de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te (doen) ontbinden of vernietigen (ii) zich te beroepen op artikel 6:228 BW, in die zin dat elke dwaling voor rekening en risico voor de dwalende Partij zal blijven, en (iii) een vordering in te stellen tot wijziging van de gevolgen van de Overeenkomst ter opheffing van nadeel als bedoeld in artikel 6:230 lid 2 BW. De toepassing van artikel 7:17 BW wordt tussen Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

29.3.      Indien de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zal blijken te zijn, zullen Partijen aan de overige bepalingen van de Overeenkomst gebonden blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om het ongeldig of onverbindend gebleken gedeelte van de Overeenkomst te vervangen door bepalingen die wel geldig en verbindend zijn en die – gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst – zo veel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldig of onverbindend gebleken gedeelte.

29.4.      Van het doen van afstand door UNISCAPE van enig recht op nakoming door de Opdrachtgever van enige op haar rustende verplichting ingevolge de Overeenkomst, zal eerst sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een door UNISCAPE ondertekend schriftelijk document is vastgelegd.

29.5.      Wanneer UNISCAPE in een bepaalde situatie afstand doet van (een deel van) haar rechten op grond van de Overeenkomst heeft dit niet te gelden als een afstand ter zake van opvolgende schendingen c.q. rechten en kan de Opdrachtgever hier naar de toekomst toe geen rechten aan ontlenen.

30.           Recht- en Forumkeuze

30.1.      De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.