Policy inzake verzoeken van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die zij aan Uniscape hebben verstrekt, zoals het recht op inzage, beoordeling, correctie, actualiseren of wissen van persoonsgegevens en het beperken van de verwerking ervan. Betrokkenen kunnen een verzoek of klacht bij Uniscape indienen met betrekking tot de verwerking of het gebruik van hun persoonsgegevens. In deze policy wordt omschreven hoe Uniscape met dergelijke verzoeken en/of klachten omgaat.

Persoonsgegevens

Waar in deze policy gesproken wordt over “persoonsgegevens” betekent dit alle informatie waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. Waar gesproken wordt over “verwerking” van persoonsgegevens, gaat het om onder meer verzamelen, gebruiken, opslaan en beveiligen van persoonsgegevens.

Wat zijn de rechten van betrokkenen?

Betrokkenen worden ook op de rechten en de mogelijkheid van (en de wijze van) het uitoefenen van hun rechten gewezen in de algemene privacyverklaring van Uniscape. 

Betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdracht van gegevens; en
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Stappenplan voor behandeling van verzoeken van betrokkenen

Indien een verzoek van een betrokkene wordt ontvangen, wordt dit behandeld met inachtneming van de volgende procedure:

 1. Indien een verzoek wordt ontvangen door een werknemer van Uniscape, wordt dit verzoek onmiddellijk, met alle daarbij horende relevante informatie, per e-mail doorgestuurd aan juridische zaken.
 2. Aan de betrokkene wordt een ontvangstbevestiging verstuurd van het verzoek.
  a. Indien nodig wordt ook de identiteit van de betrokkene vastgesteld;
  b. Indien nodig wordt om aanvullende informatie verzocht om het verzoek in behandeling te kunnen nemen.
 3. Juridische zaken reageert op het verzoek van de betrokkene binnen de daartoe gestelde termijn van maximaal één maand na ontvangst van het verzoek. Indien het niet mogelijk is om binnen de vastgestelde termijn volledig te reageren op het verzoek, bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van het verzoek, dan wordt een zo volledig mogelijke reactie aan betrokkene gestuurd met een toelichting van waarom niet onmiddellijk een volledige reactie kan worden gegeven, en wordt een aanvullende termijn gesteld waarbinnen Uniscape het verzoek volledig zal beantwoorden.