Privacy policy voor sollicitanten van Uniscape

Uniscape respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert op functies binnen Uniscape. Wij verzoeken u deze verklaring aandachtig door te lezen, zodat u weet hoe Uniscape uw Persoonsgegevens tijdens en na de sollicitatieprocedure verwerkt.

Waar in deze privacyverklaring voor sollicitanten wordt verwezen naar “persoonsgegevens”, wordt daarmee alle informatie bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden (zoals uw privéadres, naam, e-mailadres, etc.).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van een sollicitatie verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens, alleen indien relevant en beperkt tot het strikt noodzakelijke:

  • Persoonlijke gegevens zoals uw achternaam, voorna(a)m(en), adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens, opleiding(en), geboortedatum en geslacht;
  • sollicitatie- of selectiegegevens, zoals vermeld in uw CV en sollicitatiebrief, verslagen/aantekeningen van sollicitatiegesprekken, selectie- en verificatiegegevens, eerdere (werk)ervaring en referenties, diploma’s, en eventuele bijzondere vaardigheden; en
  • overige persoonsgegevens die u aan ons bekend heeft gemaakt.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gezondheidsgegevens, tenzij u deze vrijwillig in uw sollicitatiebrief, CV, of tijdens het sollicitatiegesprek verstrekt.

Doel van deze verzameling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in verband met een sollicitatie uitsluitend verwerkt zodat een sollicitatieprocedure kan worden doorlopen, het beoordelen van uw vaardigenheden en geschiktheid voor de betreffende functie, het beantwoorden van vragen, en het naleven van wetgeving. Indien u daartegen geen bezwaar maakt, kunnen uw gegevens bewaard worden voor het geval er binnen Uniscape andere vacatures beschikbaar zijn en wij daarover contact met u kunnen opnemen.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Uniscape uitsluitend worden verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat. In geval van sollicitaties is die rechtsgrond het aangaan van een overeenkomst met u, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van het gerechtvaardigd (zakelijk) belang van Uniscape.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uitsluitend indien strikt noodzakelijk, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere werknemers van Uniscape, zoals HR medewerkers of medewerkers betrokken bij de sollicitatieprocedure of derde partijen wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat (bijv. overheidsinstanties of opsporingsinstanties).

Uniscape neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op veilige wijze worden gedeeld en behandeld, overeenkomstig deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uniscape neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn, door passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zoals maatregelen waarmee de toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die personen die daar toegang toe moeten hebben in verband met een van de hierin genoemde doeleinden en contractuele maatregelen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Uniscape bewaard conform hetgeen is bepaald in de toepasselijke wet- of regelgeving. Indien uw sollicitatie niet leidt tot een aanstelling worden uw persoonsgegevens tot maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft en tenzij u heeft aangegeven dat wij uw persoonsgegevens langer mogen bewaren in verband met mogelijke toekomstige vacatures. Indien uw sollicitatie leidt tot een aanstelling worden uw persoonsgegevens bewaard overeenkomstig de privacypolicy voor werknemers.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft diverse rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan Uniscape heeft verstrekt, zoals recht op inzage, beoordeling, correctie, beperking van de verwerking of verwijderen van de door u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekte Persoonsgegevens. Daarvoor kunt u een verzoek bij ons indienen op de hierna beschreven manier. Aan uw verzoek wordt zo snel als redelijk mogelijk voldaan, en overeenkomstig het bepaalde in de wet.

Als onderdeel van uw verzoek dient u aan te geven welke van uw Persoonsgegevens u wenst te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database of welke beperkingen u aan het gebruik ervan u wenst te stellen. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij aan uw verzoek tegemoet komen.

Uniscape wijst erop dat bepaalde Persoonsgegevens mogelijk bewaard moeten worden in het kader van de administratie.

Indien uw Persoonsgegevens met uw toestemming zijn verwerkt, kunt u deze te allen tijde intrekken door een e-mail daarover te sturen aan info@uniscape.nl. Het intrekken van toestemming doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Indien u van meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op het toepasselijk recht of niet in lijn is met deze Privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Uniscape of via info@uniscape.nl. Als u het niet eens bent met het antwoord van Uniscape, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Mocht u vragen of klachten hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn:

Uniscape
t.a.v. Juridische zaken
adres: Louis Braillelaan 80, 2718 EK, Zoetermeer email: info@uniscape.nl