Privacy statement Uniscape

Uniscape respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van welke andere site u komt) en/of onze diensten gebruikt. U vindt in deze verklaring ook informatie over (de wettelijke bescherming van) uw rechten.

Voor informatie over de gegevens die wij via onze website verzamelen, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Doel van deze privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring verstrekt Uniscape u informatie over de manier waarop Uniscape uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie verzamelt die u aan Uniscape verstrekt, bijvoorbeeld als u via de producten en/of diensten van Uniscape afneemt.

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?

Dit Privacy Statement geldt voor alle klanten en gebruikers van onze producten en diensten. Het geldt zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. Het geldt wanneer u zelf klant bij ons bent, en ook wanneer u een medewerker bent van een bedrijf (zoals werkgever of opdrachtgever) dat van onze zakelijke diensten gebruik maakt. Daarnaast geldt dit Privacy statement ook als u geen klant van ons bent, maar bijvoorbeeld onze website bezoekt of contact met ons opneemt, en wanneer u een voormalige klant bent, en wij nog gegevens van u bewaren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer wij in dit Privacy Statement spreken over persoonsgegevens spreken, dan gaat het over alle gegevens die direct of indirect tot u als individu zijn te herleiden, zoals uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook om de aan u toebehorende producten of diensten (soort abonnementsvorm), of uw IP-adres.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, bijvoorbeeld voor het aanbieden van internetdiensten en het afsluiten van abonnementen, maar ook voor onze consultancy diensten of om bepaalde aanbiedingen of aanbevelingen te kunnen doen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) heeft Uniscape een wettelijke grondslag (een reden) nodig om uw gegevens te mogen gebruiken. Uniscape gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de volgende redenen:

 • Uitvoering overeenkomst: sommige gegevens heeft Uniscape nodig om de producten en diensten aan u te kunnen leveren, een overeenkomst te kunnen sluiten, en facturen te kunnen sturen.
 • Wettelijke verplichting: Uniscape moet soms op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens bewaren, bijv. op grond van belastingwetgeving moeten facturen voor een bepaalde tijd bewaard worden.
 • Gerechtvaardigd belang: Uniscape heeft in bepaalde situaties een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor verbetering van onze producten, ter voorkoming van misbruik of fraude of om de diensten te beveiligen.
 • Toestemming van betrokkene: als geen van hiervoor genoemde redenen van toepassing is, zal Uniscape u voor bepaald gebruik van persoonsgegevens om toestemming vragen. Als u dergelijke toestemming heeft verleend, dan kan deze op elk moment weer worden ingetrokken (zie ook “Uw wettelijke rechten” hierna).

Omdat wij gebruik maken van verschillende persoonsgegevens, hebben we deze in een overzicht vermeld, waarbij ook de wettelijke grondslag voor dát gebruik is vermeld:

Doel van het gebruikOmschrijving van het gebruikWelke persoonsgegevensGrondslag
Klant wordenIndien u klant wordt, heeft Uniscape gegevens van u nodig om een overeenkomst met u te kunnen aangaan om bepaalde producten/diensten te kunnen leveren.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, klantnummer, product/diensteninformatieUitvoering overeenkomst
Check identiteitOm te kunnen nagaan met welke contractspartij Uniscape zaken doet, hebben wij een kopie van het KvK uittreksel nodig.KvK informatie.Uitvoering overeenkomst.Gerechtvaardigd belang
Dienstverlening internetUniscape kan haar diensten alleen leveren als bekend is welke gebruiker gebruik maakt van de diensten. De gegevens worden ook gebruikt om evt. storingen op te lossen. De inhoud van het internetverkeer met derden blijft geheim en wordt door Uniscape niet verwerkt of gebruikt om diensten aan te bieden.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, klantnummer, product/diensteninformatieUitvoering overeenkomst
Facturatie en betalingUniscape stelt maandelijks facturen op met de kosten van de geleverde diensten/producten. Voor de maandelijkse automatische incasso heeft Uniscape toestemming van u verkregen.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, klantnummer, product/diensteninformatieUitvoering overeenkomst.
Herinnering en incassoAls een automatische incasso mislukt of een factuur niet wordt betaald, zal Uniscape u hieraan herinneren, en in geval na diverse herinneringen nog niet is betaald, kan Uniscape – om te voorkomen dat de facturen onbetaald blijven – de vordering uit handen geven aan derde partijen, waarbij uw gegevens zullen worden verstrekt.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, klantnummer, product/diensteninformatie, informatie omtrent betalingsachterstandenGerechtvaardigd belang
MarketingTenzij u zich hiervoor heeft afgemeld, zal Uniscape informatie verstrekken over (andere) dienstverlening, producten en aanbiedingen, onder meer via e-mail, post en/of telemarketing.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, klantnummer, product/diensteninformatie, factuurinformatie.Gerechtvaardigd belangToestemming
Mijn accountgegevensUniscape maakt gebruik van een ticketing systeem voor support aanvragen. Door het sturen van een e-mail met uw klacht/verzoek/vraag, wordt een ticket aangemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen.  Klantgegevens, e-mail adres, product/diensteninformatie.Uitvoering overeenkomst.
Fraude / beveiligingUniscape kan uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar eventuele fraude, misbruik en het tegengaan hiervan indien sprake is van een vermoeden van fraude.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, klantnummer, product/diensteninformatie, factuurinformatie.Gerechtvaardigd belang.
Beveiliging netwerkUniscape gebruikt uw gegevens om haar netwerk verder te beveiligen, voorzover dat is toegestaan.e-mail adres, product/diensteninformatie, gegevens over netwerkbeveiliging.Gerechtvaardigd belang.
Klantencontact/ customer serviceKlanten van Uniscape kunnen contact opnemen met vragen, klachten, storingen, of ideeën via onder meer telefoon, e-mail, chat. Gegevens worden dan gebruikt om de klacht, vraag, storing zo snel mogelijk op te lossen en verwerkt in het klantensysteem van Uniscape.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, klantnummer, product/diensteninformatie, overige informatie relevant voor de klacht, storing, vraag of het idee.Uitvoering OvereenkomstGerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting(en)Uniscape houdt zich aan de wet en zal op die grond soms gegevens moeten verstrekken aan autoriteiten of andere derde partijen, bijvoorbeeld in geval van opsporing of juridische procedures.NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, klantnummer, product/diensteninformatie, financiële gegevens, en gegevens waarvan Uniscape wettelijk verplicht is deze aan overheid, autoriteiten of derden te verstrekken.Wettelijke plicht.
Netwerkbeheer en dienstverleningUniscape heeft voor het beheer van haar netwerken algemene gebruiksgegevens van klanten nodig, waarmee duidelijk wordt of de kwaliteit van verbindingen niet optimaal is, of er storingen zijn. Uniscape probeert met die gegevens problemen te voorkomen en zal daarvoor alleen de noodzakelijke gegevens gebruiken. Voor klachten/storingen worden die gegevens ook gebruikt wanner een klant contact opneemt met Uniscape.Datum, tijdstip en duur van een verbinding, bericht of sessie, overige noodzakelijke gegevens voor netwerkbeheer, data-informatie (datasnelheden en datavolumes (download en upload/Mbs), signaalinformatie (sterkte, kwaliteit en route), gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je verbonden bent), modem- en processorinstellingen, webadressen (bezochte URL’s), locatiegegevens.Uitvoering overeenkomst.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Uniscape deelt soms gegevens over u met derden omdat dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering, in verband met de levering van een van onze diensten of producten of ter verbetering van onze dienstverlening. Indien wij gegevens met derden delen voor marketing- of verkoopdoeleinden, dan doen wij dit uitsluitend nadat hiervoor expliciet toestemming is gegeven of nadat deze gegevens zijn geanonimiseerd, zodanig dat die gegevens niet langer tot u als individuele klant herleidbaar zijn.

Wanneer Uniscape andere bedrijven moet inschakelen om te helpen met het leveren van onze producten en diensten, zoals montage- en installatiebedrijven of marketingbedrijven, en zij voor de werkzaamheden uw gegevens nodig hebben, dan zorgt Uniscape ervoor dat deze bedrijven uw gegevens uitsluitend voor de afgesproken doelen gebruiken en in overeenstemming met geldende wetgeving. Uniscape maakt hierover duidelijk (schriftelijke) afspraken met deze derde partijen.

Uniscape dient zicht aan de wet te houden, hetgeen kan betekenen dat wij soms gegevens aan de overheid of aan derden moeten verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of wanneer bevoegde autoriteiten dergelijke gegevens vorderen. Uiteraard wordt u hierover door Uniscape (voorafgaand) op de hoogte gesteld. Ook kan het zo zijn, dat Uniscape uw gegevens moet verstrekken in het kader van een juridische procedure of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. Het spreekt voor zich, dat Uniscape deze gegevens uitsluitend zal verstrekken voorzover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Uniscape alleen bewaard zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Afhankelijk van het precieze doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de bewaartermijn verschillen. Daarnaast zijn er verschillende wettelijke bewaartermijnen, waardoor Uniscape genoodzaakt is om sommige gegevens langer dan andere te bewaren. Uniscape verwijst naar het volgende overzicht met de belangrijkste bewaartermijnen die door Uniscape worden gehanteerd.

Soort gegevensBewaartermijn
AccountgegevensVoor de duur dat iemand klant is, tot 6 maanden daarna.
Financiële gegevensVoor de duur dat iemand klant is, tot maximaal 5 jaar daarna. Voor bepaalde gegevens geldt een langere termijn – in het kader van belastingwetgeving moet Uniscape sommige gegevens 7 jaar naar het einde van de klantrelatie bewaren.
Gegevens over het gebruik van de dienstenZolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.
Gegevens van sollicitantenVier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond.

Beveiliging van gegevens

Uniscape zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, verminking of ander onrechtmatig gebruik. Uniscape neemt daarom organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Zo maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en de inhoud van communicatie zo goed mogelijk wordt beschermd. Uniscape heeft fysieke (toegangs- )beveiligingsmaatregelen voor onze kantoren, installaties en belangrijke apparatuur (zoals servers) en de systemen en software worden zoveel als mogelijk up-to-date gehouden. Uniscape draagt ervoor zorg dat onbevoegde personen geen toegang tot persoonsgegevens (kunnen) hebben, door de toegang door medewerkers te beperken tot die medewerkers die noodzakelijk toegang hebben. Uniscape voert regelmatige controles en audits uit op het gebied van haar privacy- en informatiebeveiliging (corporate security).

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er mogelijk sprake is van misbruik, verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij info@uniscape.nl of door contact op te nemen met uw reguliere Uniscape contactpersoon.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

In principe zijn partijen met wie Uniscape gegevens zou delen, altijd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd. Mocht het zo zijn, dat gegevens buiten de EER zouden worden verwerkt, dan zal Uniscape ervoor zorgdragen dat de bescherming van uw persoonsgegevens altijd voldoende gewaarborgd blijft, onder meer door het sluiten van overeenkomsten op basis van de geldende Europese standaard modelcontractbepalingen.

Uw wettelijke rechten

Als klant van Uniscape heeft u op grond van de wet bepaalde rechten en mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens, waarmee u een kopie kunt ontvangen van de persoonsgegevens die Uniscape van u bijhoudt en kunt u controleren of die informatie op een wettelijke manier verwerkt wordt.
 • Recht op wijziging van de persoonsgegevens die Uniscape van u bijhoudt, waardoor u onvolledige of onjuiste gegevens kunt laten corrigeren. Het spreekt voor zich dat de juistheid van de nieuwe gegevens gecontroleerd moet worden.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, waarmee u kunt verzoeken om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden (meer) is voor Uniscape om de gegevens te blijven verwerken, of wanneer u terecht uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer uw informatie op een onwettige manier is verwerkt of wanneer de wet Uniscape verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. U dient er rekening mee te houden dat Uniscape om specifieke wettelijke redenen niet altijd (direct) kan voldoen aan uw verzoek tot verwijdering van de gegevens; in dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, waarmee u Uniscape kunt verzoeken om het gebruik te (laten) beperken. U dient er rekening mee te houden dat Uniscape om specifieke redenen niet altijd (direct) kan voldoen aan uw verzoek tot beperking van de verwerking omdat die gegevens nodig zijn om de dienstverlening te kunnen verlenen, of omdat de wet verplicht tot het bewaren van bepaalde gegevens; in dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing- en/of reclame doeleinden. In sommige gevallen is het mogelijk dat Uniscape dwingende gerechtvaardigde gronden heeft om uw informatie te verwerken, welke zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden waardoor uw bezwaar niet kan worden gehonoreerd; u zult hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Recht op dataportabiliteit is het overdragen van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde partij in een gestructureerd, courant gebruik en door een computer leesbaar formaat.
 • Recht om uw toestemming op elk mogelijk moment in te trekken, als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor verwerkingen die plaatsvonden vóórafgaand aan de intrekking van de toestemming. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij (mogelijk) bepaalde producten of diensten niet langer aan u leveren; in dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het moment van intrekken van de toestemming.

Alle verzoeken tot uitvoering van de hiervoor genoemde rechten kunnen worden gericht aan:

Uniscape
t.a.v. Juridische Zaken
adres: Louis Braillelaan 80, 2718 EK, Zoetermeer
email: info@uniscape.nl

Uniscape kan alleen aan uw verzoeken voldoen, indien deze schriftelijk zijn ingediend en wanneer uw identiteit is gecontroleerd. Het kan dan ook zijn, dat Uniscape in dit verband om aanvullende informatie verzoekt. Alle verzoeken zullen binnen één maand worden afgehandeld, behalve wanneer het verzoek zeer complex is. In dat geval zult u daarvan binnen één maand op de hoogte worden gesteld. Indien een verzoek wordt afgewezen, ontvangt u daarover een gemotiveerd bericht. Verzoeken worden kosteloos behandeld, tenzij het gaat om een buitensporig of ongegrond verzoek.

Wijzigingen privacy statement

Uniscape kan van tijd tot tijd wijzigingen in dit Privacy statement aanbrengen. Klanten van Uniscape worden hiervan op de hoogte gesteld op gepaste wijze, zodat u bekend wordt met voor u relevante wijzigingen.

Contact

Mocht u vragen of klachten hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn:

Uniscape
t.a.v. Juridische zaken
adres: Louis Braillelaan 80, 2718 EK, Zoetermeer
email: info@admins

Als u het niet eens bent met het antwoord van Uniscape, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.